Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva prevádzkovateľa subjektu Business Management, s.r.o., Alexandra Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina, IČO: 47542837, DIČ: 2023938114, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60985/L a zákazníka pri využívaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.vipkupelna.sk .


Všetky informácie a materiály poskytnuté na webovom portáli majú len informatívny charakter. Obchodné vzťahy budú predmetom ďalšej dohody zúčastnených strán. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


Ochrana osobných údajov


Zadaním osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára užívateľ čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré slúžia výhradne na bezproblémové, kvalitné plnenie užívateľových požiadaviek, služby s tým spojené a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Užívateľ zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb. Prevádzkovateľ nevydá údaje tretím osobám, s výnimkou údajov pre subdodávateľov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Poskytnutím údajov prostredníctvom kontaktného formulára užívateľ súhlasí, že svoje osobné údaje poskytol prevádzkovateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu alebo písomne.